Modigliani

Amedeo Modigliani was an Italian artist that lived in the early 1900’s, known for his soulful yet slightly exaggerated portrait paintings, especially involving the length of the necks, slouching shoulders, oval heads, thin eyebrows and a long thin nose.
The grade 5/6 students enjoyed learning about his style and produced some amazing artwork. They used the media of oil pastels with a gloss over the artwork. Enjoy!

20170418-161149.jpg

20170418-161157.jpg

20170418-161208.jpg

20170418-161223.jpg

20170418-161238.jpg

20170418-161309.jpg

20170418-161336.jpg

20170418-161349.jpg

20170418-161411.jpg

20170418-161503.jpg

20170418-161606.jpg

20170418-161625.jpg

Pablo Picasso

This term the students from grades 3/4 have been learning all about Pablo Picasso.  He is one of the greatest and influential artist of the 20th century and the co-creator of Cubism.

Check out this awesome website where you can create your own Picasso Head:

http://www.picassohead.com/create.html

 

Welcome to The Arts 2017

This year I will be taking grades 3/4 & 5/6 students for Visual Arts on a Monday or Tuesday for terms 1 & 2 and for Performing Arts during terms 3 & 4.

This year in Visual Arts, your child will be creating lots of exciting things and developing their artistic skills in areas such as drawing, modelling, construction and printing.

In Performing Arts the students will be engaging in various drama and music activities.

To help your child keep their school uniform clean, please make sure your child has an Art Smock.  An Art Smock can be bought from shops such as Target or Kmart or you could use an old shirt.  Don’t forget to make sure your child’s name is on their Smock!

In the Art Room we are always looking for things from home we can use for our artworks. Some things we always need in the Art Room are:

  • Scraps of material
  • Wool, buttons
  • Magazines / newspaper

 

If you have any of these at home that you no longer need please feel free to bring them in.

I look forward to an exciting year in The Arts.  Please feel free to see me on a Monday or Tuesday and have a look at the wonderful work we will be creating!

Vietnamese translation:

Chào MØng ñ‰n V§i NghOE ThuÆt

Xin chào, tôi là Vinza Armocida, tôi dåy môn MÏ ThuÆt cho h†c sinh L§p 3/4 và 5/6 vào ThÙ Hai ho¥c ThÙ Ba trong h†c kÿ 1&2 và dåy môn NghOE ThuÆt Trình DiÍn trong h†c kÿ 3&4.

Næm nay trong ChÜÖng Trình MÏ ThuÆt, con cûa quí vÎ së sáng tåo ra nhiŠu tác phÄm lš thú và phát tri‹n kÏ næng nghOE thuÆt cûa em nhÜ vë, xây d¿ng mô hình và in. Trong môn NghOE ThuÆt Trình DiÍn các em së tham gia nhiŠu sinh hoåt khác nhau vŠ kÎch và nhåc.

ñ‹ giúp cho ÇÒng phøc con cûa quí vÎ không bÎ vÃy bÄn, vui lòng bäo Çäm con cûa quí vÎ có Art Smoke (Áo Choàng). Art Smoke có th‹ mua tØ nh»ng cºa tiOEm nhÜ Target ho¥c Kmart ho¥c cÛng có th‹ sº døng áo sÖ mi cÛ. ñØng quên vi‰t tên cûa con lên Art Smoke!

Trong Phòng MÏ ThuÆt chúng tôi lúc nào cÛng cÀn nh»ng thÙ tØ nhà mà chúng tôi có th‹ sº døng trong môn MÏ thuÆt. Nh»ng thÙ mà chúng tôi luôn cÀn nhÜ :

 Väi vøn

 Len, khuy nút

 Tåp chí/báo cÛ

N‰u quí vÎ có nh»ng thÙ này ª nhà mà không cÀn ljn chúng n»a vui lòng mang ljn cho chúng tôi.

Tôi mong mÕi có m¶t næm dåy MÏ ThuÆt thÆt lš thú. Xin ÇØng ngÀn ngåi g¥p tôi vào ThÙ Hai ho¥c ThÙ Ba và Ç‹ m¡t coi nh»ng tác phÄm tuyOEt v©i mà các em së sáng tåo!